Gebedspunten

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort (Johannes 5:14)

Algemeen
1. Dank dat de ChristenUnie-SGP vertegenwoordigd mag zijn in de gemeenteraad. Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving die steeds meer opschuift in de richting van Gods geboden.
2. Bid dat wij ons als fractie alleen laten leiden door Gods Woord in de afwegingen en keuzes die wij maken. Dat wat wij zeggen er ook toe doet.
3. Bid voor het werk van de Koning, het Kabinet en Kamerleden.
4. Bid voor het werk van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Gedeputeerden, de Statenleden.
5. Bid voor de burgemeester, de wethouders en raads(commissie)leden.
6. Dank dat we ons mogen blijven realiseren dat we in Nederland in vrijheid politiek actief kunnen zijn, specifiek als christelijke partijen.

Voor Zoetermeer
1. Dank voor de christenen die willen bidden voor de Zoetermeerse samenleving in zijn geheel en de invloed die christenen hierop, via de politiek, kunnen uitoefenen. Met als doel God de eer te geven die Hem toekomt.
2. Bid voor onderlinge betrokkenheid onder de Zoetermeerders en bij de samenleving als geheel. Omzien naar elkaar. Vooral in de wijken en buurten, zoals d.m.v. burenhulp.
3. Dank dat steeds meer burgers en organisaties de weg naar onze fractie weten te vinden. Soms met schrijnende situaties, door fouten of nonchalance. Wij proberen een ombudsfunctie hierin te vervullen met een luisterend oor. Ook wijzen we mensen de weg naar waar zij het beste terecht kunnen.
4. Bid voor de beschikbaarheid van ruimten waar kerken hun eredienst en activiteiten kunnen houden. Dat de gemeente hierbij zo goed mogelijk faciliterend mag en kan zijn.
5. Bid voor de kerken, dat zij meer en meer via diaconale activiteiten, hun plaats innemen in de samenleving. Specifiek zijn hier kansen voor de vele (vrijwilligers)activiteiten op het terrein van zorg en welzijn (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
6. Bid voor oplossingen voor de bezuinigingen door de economische crisis. Dat soberheid daar een groot aandeel in mag zijn en ambities uitgesmeerd mogen worden. Met oog voor de sociale aspecten van onze samenleving.
7. Bid voor een goede uitwerking van ons verkiezingsprogramma.
8. Bid voor een goede uitslag van de verkiezingen. Dat ook na de verkiezingen de ChristenUnie-SGP weer vertegenwoordigd mag zijn in de gemeenteraad.

9. En tot slot graag ook uw gebed voor de fractieleden en hun gezinnen. Het politieke werk kost veel tijd en energie. Bid voor de juiste keuzes tussen gezin, werk en politiek. Met als doel God de eer te geven die Hem toekomt.