Speerpunten

Geloven in Zoetermeer

De ChristenUnie-SGP gelooft in de kracht van de samenleving. De rol van gezinnen is daarin cruciaal in de zorg voor elkaar. Maar daarbij hoort ook een dienstbare en rechtvaardige overheid een duurzame economie, godsdienstvrijheid en een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De ChristenUnie-SGP kijkt naar mensen en mogelijkheden. Wij willen ruimte voor de samenleving. De ChristenUnie-SGP voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7)

Dit verkiezingsprogramma beschrijft twaalf onderwerpen die wij belangrijk vinden in Zoetermeer. In de vier jaar na de verkiezingen, willen we vanuit dit programma gaan werken. Wij vragen onze leden en kiezers ons te volgen. We willen onze belofte nakomen en op een eerlijke en transparante manier dit programma als leidraad nemen voor ons handelen in deze mooie stad.

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Sociale voorzieningen in Zoetermeer:

• Een tegenprestatie vragen aan mensen met een uitkering, zoals een leer- en/of werkervaringsplaats;
• Een persoonlijk ontwikkelplan voor iedereen die een uitkering krijgt van de gemeente;
• Financiële steun en/of steun in natura voor de Voedselbank;
• Gebruik van social return en Prestatieladder Socialer Ondernemen door het gemeentebestuur bij inkopen en aanbestedingen;
• Inzet van vrijwilligers door gemeente om schuldhulpverleningstrajecten te ondersteunen, financiële vaardigheden bij mensen met schulden te   verbeteren en budgetcursussen te verzorgen;

Op het gebied van Welzijn en Zorg

• Behoud van volwaardig basisziekenhuis;
• Bestrijding en preventieve maatregelen voor bestrijding van verslaving;
• Extra PR vanuit gemeente om vrijwilligerswerk te stimuleren en om vrijwilligers te werven;
• Meer waardering van de samenleving voor mantelzorgers en vrijwilligers in de vorm van een gemeentelijke Vrijwilligersfonds
• Meer hulp aan mensen vanuit familie en vrienden, met ondersteuning van professionele hulpverleners, voordat deze hulp wordt gegeven door hulpverlenende instanties;
• Een diaconale afvaardiging vanuit de kerken in de Wmo-adviesraad;
• Een positieve benadering, ook in financieel opzicht, van kerkelijke gemeenschappen en andere welzijnsorganisaties die op inventieve en creatieve manier hulpvragers en vrijwilligers/hulpbieders samenbrengen;
• Realisatie van voorzieningen voor ontmoeting en beweging voor oudere inwoners;
• Integrale en wijkgerichte aanpak van eenzaamheid voor vroege signalering en een snelle aanpak;
• Concreet plan van het gemeentebestuur tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen;
• Training voor vrijwilligers vanuit gemeente en maatschappelijke partners om sociaal isolement te herkennen en daarop actie te ondernemen en te leren welke maatregelen in dat geval kunnen worden genomen;
• Zorg voor adequate dak- en thuislozenopvang door het gemeentebestuur, in bijzonder voor dakloze jongeren en gezinnen;
• Garantie van het gemeentebestuur dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft;
• Parkeervergunning voor zorgverleners die zij gratis of tegen een gereduceerd tarief kunnen krijgen;
• Verdere uitrol en intensivering inzet wijkverpleegkundige;
• Stimulering hergebruik en delen van (dure) hulpmiddelen, zoals scootmobielen;
• Verspilling in de zorg zoveel mogelijk tegengegaan;
• De realisatie van de nieuwbouw van een bijna-thuis-huis;
• Ondersteuning en stimulering van initiatieven op het gebied van digitale zorg

Duurzaamheid en groen

• Dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld geeft op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie;
• Meer bewustwording voor afvalscheiding creëren bij de inwoners en bedrijven;
• Onderzoeken of de vergroting van de mogelijkheden voor afvalscheiding hebben geleid tot meer afvalscheiding bij bedrijven;
• Actieve stimulering door het gemeentebestuur van activiteiten in het kader van de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid;
• Serieuze behandeling en snelle oplossing van klachten over geluidsoverlast van RandstadRail en HSL;
• Stimulering van de aanleg van groene daken en groene gevels;
• Meer inzet op stimulering van autodelen;
• Voldoende gratis parkeermogelijkheden in het centrum en bij winkelcentra;
• Oplaadpunten voor e-bikes in bewaakte fietsenstallingen;
• Een Repair Café;
• De terugkeer van schooltuinen;
• Bewustzijn op het dierenwelzijn in algemene zin

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Jeugd en Onderwijs in Zoetermeer:
• Integrale zorg voor kinderen en jongeren met meervoudige problematiek;
• Een sturende en coördinerende rol en voortvarende aanpak van het gemeentebestuur bij de bestrijding van onderwijsachterstanden;
• Intensieve begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden (voor- en vroegschoolse educatie en schakelklas);
• Bij de vormgeving van de gedecentraliseerde jeugdzorg ruimte bieden voor identiteitsgebonden zorg.
• Opleidingen die meer gericht zijn op de behoeften van het bedrijfsleven;
• Ontmoediging van roken en alcoholgebruik in sportkantines;
• Onderzoek naar hoe alcoholgebruik in sportkantines kan worden teruggedrongen;
• Intensivering van het Vroeg Op Stap-beleid, waarbij jongeren gestimuleerd worden om vroeger te gaan stappen;
• Krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren en een stevige aanpak van alcoholmisbruik;
• Alcohol- en drugsvrije schoolfeesten;
• Extra handhavingscapaciteit;
• Aanwezigheid van coffeeshops tegengaan;
• Streng optreden bij drugsoverlast;
• Opvolging en handhaving van verscherpte landelijke regels rondom alcohol en drugs;
• Extra capaciteit voor handhaving regels en wetten rondom alcohol en drugs;
• Geen legale wietteelt door de gemeente;
• Onder geen beding een tweede coffeeshop in Zoetermeer;
• Hard optreden gemeentebestuur tegen illegale hennepkwekerijen;
• Meer preventielessen op scholen en verplichte voorlichting voor ouders en kinderen over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik en het aangaan van schulden;
• Meer voorlichting om voldoende beweging en gezond eten te stimuleren;
• Inzet van buurtsportcoaches om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen buurt kunnen sporten;
• Meer buurtsportcoaches inzetten in buurten in Zoetermeer in de strijd tegen overgewicht onder jongeren;
• Scholen stimuleren om in kantines alleen nog gezond voedsel aan te bieden.
• Stimulering van het opzetten van zomerscholen;
• Betere begeleiding bij de studie- en beroepskeuze in het voortgezet onderwijs;
• Intensievere regionale samenwerking om de uitval te verminderen

Op het gebied van Kunst, Cultuur en Bibliotheek in Zoetermeer:
• Betere samenwerking tussen cultuurverenigingen om een win-win situatie te creëren;
• Voorkomen dat culturele instellingen afhankelijk worden van subsidie van de gemeente;
• Goed onderhoud van het erfgoed, met name kerkgebouwen;
• Stimulering cultureel ondernemerschap door gemeentebestuur;
• Cultuurmakelaar aanstellen die het aanbod en samenhang van kunst en cultuur in Zoetermeer kan bevorderen;
• Mogelijkheid voor scholen om eigen invulling te geven aan kunst- en cultuureducatie;
• Breder onderzoek naar lokale geschiedenis;
• Beter toezicht op de geluidniveaus bij concerten in de binnenstad;
• Geen realisatie van het Stadsforum in tijden van economische crisis en bezuinigingen. We zetten de ontwikkelingen voorlopig on-hold;
• Geen aanstootgevende reclame-uitingen.

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Sport en bewegen in Zoetermeer:
• Extra aandacht voor ouderen en gehandicapten in het sportbeleid van de gemeente;
• Stimulering van zwemvaardigheid voor alle inwoners;
• Behoud van schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs;
• Behoud van openluchtzwembad;
• Focus op breedtesport in plaats van topsport;
• Verduurzaming van de sportaccommodaties;
• Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties;
• Stimulering en facilitering van vrijwilligers bij het sporten;
• Ondersteuning vanuit de gemeente als ouders de kosten van sportactiviteiten van kinderen niet kunnen opbrengen

Veiligheid in Zoetermeer:
• Zichtbare aanwezigheid van agenten in de wijken om criminaliteit te verminderen;
• Betere samenwerking tussen het gemeentebestuur, ondernemers, politie, brandweer en eventuele andere partijen om afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken;
• Certificering van alle bedrijventerreinen met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B)
• Certificering van alle winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W);
• Opname van theoretisch verkeersexamen en het praktijkexamen door de gemeente in het basispakket van fietsveiligheidsmaatregelen;
• Vergroting van het aantal bewaakte fietsenstallingen;
• Betere afspraken tussen het gemeentebestuur en politie en Openbaar Ministerie om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan;
• Samenwerking tussen het gemeentebestuur en kerken bij crisis- en rampenbestrijding;
• Voortzetting van de alcoholverboden en de toevoeging van een blowverbod voor probleemgebieden, winkelgebieden en speelpleinen;
• Illegale verkoop van vuurwerk streng handhaven en overlast gevende jongeren hard aanpakken;
• Beperking van verkoop van vuurwerk;
• Organisatie van één of meerdere vuurwerkfeesten op centrale locaties om op die manier de overlast in andere delen van Zoetermeer zoveel mogelijk te beperken;
• Strenge bestraffing van uitingen van antisemitisme;
• Voorkomen dat organisaties zich laten financieren door extremistische en radicale groeperingen uit het buitenland, die mede gericht zijn op het omverwerpen van de Nederlandse rechtsorde;
• Cameratoezicht bij scholen en openbare voorzieningen om vandalisme tegen te gaan;
• Meldpunt waar ondernemers (desgewenst anoniem) onregelmatigheden kunnen melden;
• Vermindering van het aantal gokgelegenheden, bordelen, sex-, coffee- en growshops, wietplantages en drankketen;
• Zero tolerance en de inzet van een Stadsmarshall bij aanhoudende overlast;
• Ondersteuning en stimulering van particuliere initiatieven voor veilige en leefbare wijken. Ook ondersteuning van vrijwilligers en inzet van Jongeren Interventie Teams past hierbij;
• Dat ouders van overlast gevende / criminele jongeren worden aangesproken op en mede verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen.

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Dienstverlening en Bestuur in Zoetermeer:
• Een gemeentebestuur dat als goed rentmeester sober en doelmatig met de publieke middelen omgaat;
• Inzet op laagdrempelige dienstverlening door gemeente aan burgers;
• Inzet op digitale dienstverlening en bevordering van digitale correspondentie, waarbij dit geen drempel mag zijn voor bijvoorbeeld ouderen;
• Ruime en flexibele openingstijden Publieksbalie en wijkposten, ook buiten kantooruren;
• Snelle en correcte klachtenafhandeling, waarbij de indiener altijd inhoudelijke reactie krijgt;
• Bereikbare locaties voor wijkposten met praktische openingstijden en snelle en kundige dienstverlening;
• Verdere verlaging regeldruk door afschaffing onnodige regels voor het bedrijfsleven;
• Dat het gemeentebestuur op regelmatige basis het afschaffen van onnodige regels bespreekt met ondernemersvereniging RVOZ en de winkeliersverenigingen van het Stadshart en de Dorpsstraat;
• Een meldingsformulier op de gemeentelijke website waar ondernemers ingewikkelde, tegenstrijdige en overbodige regels kunnen melden, waarbij de gemeente jaarlijks rapporteert over de verwerkte meldingen;
• Beperking van de inhuurkosten gemeentelijke organisatie tot maximaal 10% van het personeelsbudget;
• Uitwisseling boventallige medewerkers gemeentelijke organisatie met omliggende gemeenten;
• Extra investeringen in de mobiliteit en flexibiliteit van de huidige medewerkers gemeentelijke organisatie door cursussen, omscholing, bijscholing en uitwisseling met omliggende gemeenten;
• Pilot met omliggende gemeenten om flexibel inzetbare ambtenaren uit te wisselen tussen de verschillende gemeenten;
• Onderzoek door het gemeentebestuur of er besparingsmogelijkheden zijn te realiseren door intensiever samen te werken met de waterschappen die actief zijn in Zoetermeer;
• Tarieven onroerendezaakbelasting (ozb) niet meer laten stijgen dan de inflatie;
• Meer maatregelen gemeente om cybercrime ten aanzien van gemeentelijke organisatie te voorkomen en risico’s te beperken;
• Regelmatige peiling van bestuurscultuur om voortgang te peilen en vertrouwen burger in gemeentebestuur te verbeteren;
• Uitbesteding van gemeentelijke taken die door bedrijven efficiënter kunnen worden uitgevoerd;
• Ondersteunende functies in de bedrijfsvoering van de gemeente onderbrengen in regionaal shared service center.

Op het gebied van Inrichting van de stad in Zoetermeer:
• Goede en veilige bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor fietsers;
• Goede toegankelijkheid van alle voorzieningen in de stad voor mindervaliden;
• Meer flexibiliteit in bestemmingsplannen om in te kunnen spelen op de vraag naar woningen of bedrijven;
• Snelle en correcte afhandeling van vergunningaanvragen van leisure ondernemers;
• Combinatie van waterberging met recreatiefaciliteiten voor fietsers, wandelaars en watersporters;
• In elke wijk een natuurspeeltuin en behoud van voldoende trapveldjes en speelplaatsen;
• Voldoende participatie van de buurt bij de aanleg van natuurspeeltuinen, trapveldjes en speelplaatsen;
• Geen proefboring en winning van schaliegas zolang de mogelijke schadelijke gevolgen onvoldoende onderzocht zijn en de risico’s te groot zijn;
• Alternatieven voor het factory outlet center.

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Economie in Zoetermeer:
• Ontwikkeling lokaal topsectorenbeleid;
• Actieve samenwerking gemeentebestuur bij ontwikkeling economisch beleid met RVOZ en Detailhandel Vereniging Zoetermeer;
• Dat het gemeentebestuur jaarlijks de top-200 bedrijven in Zoetermeer bezoekt;
• Praktische focus citymarketing;
• Behoud van zondagsrust;
• Bescherming van werknemers die vanwege gewetensbezwaren niet op zondag willen werken;
• Actieve ondersteuning door het gemeentebestuur van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) om hen sneller aan het werk te helpen, in samenwerking met werkgevers in de regio;
• Extra inspanning gemeentebestuur om meer leerbanen en stageplekken te creëren bij bedrijven;
• Startersbeurs voor jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
• Registratie van jongeren die met een diploma van school komen door de gemeente en onderwijsinstellingen, zodat zij eerder gekoppeld kunnen worden aan openstaande vacatures;
• Betere samenwerking gemeente met het onderwijs en het plaatselijke bedrijfsleven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden;
• Scholen stimuleren om opleidingsaanbod beter af te stemmen op de vraag van lokale werkgevers in Zoetermeer;
• Betaling van alle rekeningen door het gemeentebestuur binnen 30 dagen, schrappen van regels, versnellen van vergunningstrajecten en aanbestedingen toegankelijker maken voor het MKB;
• Stimulering en facilitering samenwerking gemeentebestuur, bedrijven en kennisinstituten in directe omgeving, zoals universiteiten;
• Ontwikkeling van mobiele applicaties (apps) voor toeristen;
• Snellere anticipatie gemeente op ICT-ontwikkelingen en innovaties;
• Meer ICT-bedrijven in Zoetermeer;
• Verdere professionalisering Ter Zake Het Ondernemershuis;
• Voortzetting van de Sociaal economische agenda, met meer accent op kennis, innovatie en technisch personeel;
• Realisatie van een ondernemersfonds waarbij het bedrijfsleven zelf de verantwoordelijkheid krijgt over de besteding van de gelden;
• Verdere beperking van de gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers;
• Aanleg van een glasvezelkabelnetwerk in heel de stad.

Op het gebied van Wonen, Bouwen en Omgevingsrecht in Zoetermeer:
• Spoed bij realisatie woonservicezones, gebaseerd op de vraag van bewoners;
• Realisatie van meer koopwoningen voor jongeren;
• Behoud van de starterslening;
• Realisatie van meer gelijkvloerse rollator- of rolstoeltoegankelijke woningen;
• Verduurzaming van de woningvoorraad;
• Blijvende aandacht voor behoud kwaliteit woningvoorraad;
• Krachtige bevordering van transformatie van kantoorgebouwen naar woningen;
• Zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen.

De ChristenUnie-SGP wil op het gebied van Openbaar gebied in Zoetermeer:
• Meer parkeerplaatsen rondom de Dorpsstraat;
• Gemeentelijke beheerder voor het Stadshart die optreedt tussen gemeente, winkeliers en eigenaars;
• Tegengaan van geluidoverlast van evenementen op de zondag;
• Voorkomen dat verkeersveiligheid in gevaar komt door bezuinigingen op onderhoud openbare ruimte;
• Verbetering van de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte van niveau C (laag) naar B (basis) en in de centra van niveau B (basis) naar A (hoog).
• Meer aandacht voor leefbaarheid in de wijken om verloedering te voorkomen;
• Goed begaanbare fietspaden, juist ook in de wintermaanden;
• Voldoende fietsparkeervoorzieningen in wijken, bij trein- en busstations en bij publieksvoorzieningen, inclusief oplaadpunten voor elektrische fietsen;
• Mobiele applicaties (apps) waarmee inwoners meldingen over de openbare ruimte aan de gemeente door kunnen geven.