Mooie resultaten CU-SGP Zoetermeer tijdens Voorjaarsdebat 2017

Raadzaal Zoetermeerzaterdag 08 juli 2017 19:07

Op 19 en 26 juni 2017 werd in de gemeenteraad in twee termijnen de voorjaarsnota besproken. Tijdens dit voorjaarsdebat zijn drie moties van de ChristenUnie-SGP aangenomen. De fractie is blij met het behaalde resultaat.

De voorjaarsnota wordt ook wel de perspectiefnota genoemd. Het omvat de uitgangspunten voor de begroting 2018-2022. De tien raadsfracties deden tijdens het voorjaarsdebat voorstellen die het college bij het opstellen van de begroting zal betrekken. Veel van die voorstellen heeft de gemeenteraad overgenomen. Een belangrijk aandachtspunt voor de raad was de financiële koers van de gemeente voor de komende jaren. Het gaat financieel goed met Zoetermeer. Het gemeentebestuur gaat flink investeren in de stad en gaat zoveel mogelijk in overleg met de Zoetermeerders aan de slag. Zoetermeer is steeds financieel gezond gebleven en de stad kan direct meebewegen met het economisch herstel.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het voorjaarsdebat ingezet op vier voorstellen in de vorm van een motie. Drie moties zijn aangenomen. Eén motie heeft onvoldoende steun in de gemeenteraad gekregen. Het ging hierbij om de volgende onderwerpen, die hieronder verder worden toegelicht:

Aangenomen moties ChristenUnie-SGP:
-  Investeren in gezinnen
-  Schulden overnemen van multiprobleemgezinnen
-  Pilot met overnemen schulden van jongeren

Verworpen motie na onvoldoende steun in de gemeenteraad:
-  Investeren in vrijwilligersondersteuning

Motie Investeren in gezinnen
Wij constateren dat het aantal gebroken gezinnen toeneemt. De maatschappelijke kosten hiervan zijn hoog en nemen nog steeds toe. De toenemende kosten werken door in verschillende beleidsterreinen, zoals jeugdzorg, huisvesting en armoede. De gemeente heeft een regierol als het gaat om bijvoorbeeld prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. De Jeugdwet geeft gemeenten expliciet een taak als het gaat om bijvoorbeeld het voorkomen van opvoedingsproblemen, het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen en het bevorderen van de veiligheid van de jongeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een beperkte invulling aan deze vormen van gezinsondersteuning omdat de focus ligt op jeugdzorg. In Zoetermeer ontbreekt een breed preventief ondersteuningsaanbod voor gezinnen met relationele problemen. Preventie door te investeren in relaties kan veel ellende voorkomen. De gemeente Zoetermeer heeft met het Centrum voor Jeugd en Gezin een bestaande faciliteit waar deze vorm van ondersteuning verder kan worden uitgebouwd. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP fractie het gemeentebestuur gevraagd om met de betrokken partijen in overleg te treden over de kwaliteit van relaties in Zoetermeer, waarin met deskundigen wordt gesproken over de omvang van de problematiek en mogelijkheden tot verbetering en samenwerking, met name als het gaat om een preventieve aanpak. De motie, die mede is ingediend door het CDA Zoetermeer, is met steun van een meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Motie Schulden overnemen van multiprobleemgezinnen
Wij constateren dat multiprobleemgezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. Multiprobleemgezinnen maken gebruik van meerdere vormen van zorg waardoor verschillende hulpverleners bij hen over de vloer komen. Ongeveer een derde van het budget dat is gedecentraliseerd wordt uitgegeven aan zorgen sociale zekerheid van multiprobleemgezinnen (een kleine zes miljard euro). Multiprobleemgezinnen kosten de belastingbetaler circa 104.000 euro per jaar (blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Bij een overname van schulden kunnen zorgkosten worden bespaard. In Den Haag gaat de maatschappelijke onderneming Sociaal Hospitaal de komende vijf jaar 250 gezinnen helpen met goedkopere plannen voor het oplossen van hun problemen. Met deze maatwerkaanpak nemen multiprobleemgezinnen zelf de regie in handen om hun situatie duurzaam te verbeteren. De ChristenUnie-SGP fractie heeft het gemeentebestuur via een motie gevraagd om het initiatief van CZ en Sociaal Hospitaal in Den Haag te onderzoeken voor implementatie in Zoetermeer. Daartoe heeft de fractie het gemeentebestuur opgedragen om met CZ en Sociaal Hospitaal om tafel te gaan en de resultaten voor het einde van 2017 aan de gemeenteraad te rapporteren. De motie is mede ingediend door de fracties van CDA Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit. De motie is met steun van een meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Motie Pilot met overnemen schulden van jongeren
De ChristenUnie-SGP fractie heeft opgemerkt dat de gemeente Den Haag vanaf april 2017 de schulden van honderd Haagse jongeren overneemt. Dit is voor jongeren een stimulans om met een schone lei uit de problemen te blijven. Een eerste proef, waarbij de schulden van 53 jongeren werden gesaneerd, is een groot succes gebleken. Bij deze eerste proef na de eerste zes maanden zijn 33 van de 53 jongeren schuldenzorgvrij, waarbij de jongeren gemiddeld een schuld van 15.500 euro hadden. Deze proef is volgens de gemeente Den Haag zelfs goedkoper en effectiever gebleken dan andere manieren om het leven van de jongeren weer op de rit te krijgen. Want wie schulden heeft, belandt vaak in een neerwaartse spiraal. Schulden leiden dikwijls tot stress, psychische problemen, schooluitval, werkloosheid of zelfs dakloosheid. Jongeren hebben door de schulden vaak moeite om vast te houden aan hun opleiding of baan. Bij deze aanpak in Den Haag schelden schuldeisers een deel van de schulden kwijt, waarna de gemeente de restschuld overneemt via het Jongeren Perspectief Fonds. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst, door bijvoorbeeld een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. Deze aanpak biedt jongeren perspectief en bespaart de maatschappij uiteindelijk geld. Jongeren leren via deze aanpak om met geld om te gaan, want wie er met zijn of haar pet naar gooit moet de schulden alsnog terugbetalen. Deze aanpak in de gemeente Den Haag is succesvol. De gemeenten Arnhem en Utrecht hebben er daarom ook voor gekozen om schulden van jongeren over te nemen. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP fractie het gemeentebestuur via een motie opgedragen om in Zoetermeer een pilot te doen met het overnemen van schulden van jongeren in ruil voor serieuze inzet voor opleiding of werk én deelname aan vrijwilligerswerk. Daarnaast is het gemeentebestuur gevraagd om voor eind 2017 een voorstel uit te werken met welke kaders en randvoorwaarden een dergelijke eilot gestart zou kunnen worden en de gemeenteraad hierover te rapporten. De motie is met steun van een meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Verworpen motie na onvoldoende steun in de gemeenteraad:

Motie Investeren in vrijwilligersondersteuning
Eind 2016 is door de gemeente Zoetermeer onderzoek gedaan naar de mate van ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd op 17-02-2017 en 29-03-2017. De conclusies uit dit rapport zijn dat er een groeiende behoefte is aan meer ondersteuning dienstverlening, samenwerking en financiële mogelijkheden. De overheid legt als gevolg van decentralisaties en participatie het initiatief steeds meer terug in de samenleving. Een goed functionerend en draagkrachtig vrijwilligersnetwerk is hierbij voor Zoetermeer van vitaal belang. In de huidige opdrachtformulering voor ZoSamen ligt de focus op zorgvrijwilligers en mantelzorgondersteuning. De vrijwilligersondersteuning, via ZoSamen, na evaluatierapport, diverse debatten en politieke vragen, is toe aan actualisatie van zowel de opdrachtformulering als de organisatievorm. De gemeente Zoetermeer gaat na de zomer van 2017 deze opdrachtformulering c.q. visie op de ondersteuning van vrijwilligers met betrokkenen opnieuw samenstellen, waarna dit opnieuw zal worden aanbesteedt. Een nieuwe (mogelijk) uitgebreidere opdrachtformulering vraagt een toename van beschikbare middelen. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP fractie samen met de Zoetermeerse fracties van CDA, PvdA en GroenLinks via een motie het gemeentebestuur verzocht om bij het opstellen van de begroting voor 2018 het budget voor vrijwilligersondersteuning te verhogen zodat de financiële ruimte aanwezig is om extra ondersteuning van de vrijwilligersondersteuning mogelijk te maken. Helaas bleken er te weinig andere partijen bereid om de motie te steunen, waardoor het voorstel onvoldoende steun heeft gekregen in de gemeenteraad. Hiermee is de motie verworpen.

Desondanks is de fractie zeer tevreden over de behaalde resultaten tijdens het voorjaarsdebat 2017. Met dankbaarheid kan worden teruggekeken op dit debat.

« Terug