Bijdrage André Bos namens CU-SGP aan voorjaarsdebat 2017

André Boswoensdag 28 juni 2017 20:51

Tijdens het voorjaarsdebat maandagavond 19 juni heeft fractievoorzitter André Bos aandacht gevraagd voor vrijwilligers, gezinnen, ouderen, statushouders, de schuldenproblematiek, gebiedsontwikkelingen, de economie en financiën.

Voorzitter, wanneer gaat het goed met een stad en waaraan kun je dat zien?

In de fractievergadering ter voorbereiding op dit debat hebben we deze vragen centraal gesteld.

Gaat het goed als:
-  de economie groeit en het aantal schuldhulpverleningstrajecten stijgt?
-  het Stadshart zichtbaar mooier wordt?
-  het aantal aanvragen voor pakketten van Voedselbank groeiende is?
-  het aantal eenouder gezinnen al jaren groeit?
-  de wachtlijsten voor sociale huur groeien?

Gaat het goed met onze jeugd, met de statushouders, met de verdraagzaamheid, integratie, eenzaamheidsbestrijding en met de gezinnen?

Gaat het goed met Zoetermeer, of toch niet?

Voorzitter, het zijn actuele vragen waar je verschillend naar kunt kijken. Kwaliteit is een subjectief begrip. Dat weten we! Voor een kwalitatieve samenleving is ook niet één norm te geven. Zeker niet in dit huis.

In april hadden we een speciale commissieavond over de toekomst van de stad. Alle partijen hebben daar hun visie en ambities kenbaar gemaakt. Het ging veelvuldig over bakstenen en in mindere mate over de kwaliteit van samen leven en samenleving.

Het onderwerp integratie werd ook benoemd. Hoe gaan we het integratievraagstuk uniek maken in Zoetermeer. Alleen Piezo en een taalcursus is te mager. We hebben niet een pasklaar antwoord... we vragen de burgermeester daar eens dieper op in te gaan... . U heeft er in de commissie ook al wat over gezegd. Wat zijn uw ambities op dit onderwerp? We verzoeken u hierop in uw eerste termijn concreet op in te gaan.

Voorzitter, in het kader van “gaat het goed met” wil ik een aantal specifieke onderwerpen benoemen:

Vrijwilligers
Het is een terugkerend onderwerp voor mijn fractie, de ondersteuning van vrijwilligers! Na heel wat aansporingen, oproepen en moties is er begin dit jaar eindelijk een evaluatie gekomen van het ondersteuningsbeleid van vrijwilligers. De evaluatie bevestigd de weeffouten die we eerder hebben bepleit, namelijk dat het beperkt mogelijk is om te delen in de beschikbare subsidies vanwege een tender constructie en dat de budgetten überhaupt krap zijn voor bemiddeling en duurzaam onderhouden van de vrijwilligerscontacten. Dat verwondert ons overigens niet, we hebben tenslotte een taakstelling achter de rug. Mijn fractie wil investeren in het vrijwilligersnetwerk. Samen met het CDA, … dienen we een amendement in voor meer financiële middelen om bij de volgende tender de mogelijkheid te hebben om met een bredere opdrachtstelling de markt op te gaan.

Gezinnen
In Zoetermeer kennen we het Meerpunt, het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemotiveerde professionals staan Zoetermeerders bijna dagelijkse ter zijde. Vorig jaar hebben we in het voorjaarsdebat gepleit voor meer advies en doorverwijzing naar professionals in geval van scheiding. Het scheidingspunt Zoetermeer is er gekomen, maar er moet meer gebeuren. We zien dat de problematiek van gebroken gezinnen ingrijpt op diverse beleidsterreinen. Mijn fractie wil ook dit debat aangrijpen om de dienstverlening of zorgaanbod voor gezinnen verder uit te bouwen.

Het CJG is goed ingericht op de jeugdzorg, maar minder ontwikkelt op gezinsondersteuning en relationele coaching. Hier zou meer aandacht of gelegenheden voor moeten komen. Wij denken dat de overheid hier preventief aan bij moet dragen. Kinderen groeien het beste op in een veilige en stabiele omgeving. De jeugdwet schrijft gemeenten ook voor om preventief beleid te ontwikkelen. De gezinssituaties zijn soms complex, maar laten we in Zoetermeer hier ambitieus in zijn en dit lastige thema oppakken met elkaar. Laten we er voor elkaar zijn. We dagen de wethouder uit om met professionele partijen en de raad in gesprek te gaan en met een visiestuk te komen hoe we in Zoetermeer invulling kunnen geven aan een integrale aanpak voor het ondersteunen van gezinnen. Wij dienen daar een motie voor in.

De ouderen
Voorzitter, een belangrijk uitgangspunt van ouderenzorg is het oud kunnen worden in Zoetermeer. Zijn we echt klaar voor de Grijze golf? Zijn de voorzieningen en de beschikbare capaciteit afdoende? We weten het niet. De vragen die wij hebben zijn; is er bijvoorbeeld voldoende capaciteit (Scheiden van Wonen en Zorg) aanwezig om mensen langer thuis te laten wonen? Zijn er voldoende ontmoetingscentra waar mensen die bijvoorbeeld met dementie te maken krijgen, opgevangen kunnen worden en een zinvolle dagbesteding krijgen? We hebben gehoord dat de capaciteit voor verpleeghuiszorg onvoldoende is. Volgens het Zorgkantoor is de wachtlijst in Zoetermeer al 70 personen boven de Treeknorm (maximale wachttijd voor verpleging is 6 weken). Dat zijn mensen die opgenomen moeten worden, maar dit vanwege hun netwerk (kinderen, mantelzorgers) niet buiten Zoetermeer willen. Wij vragen de wethouder om de raad te informeren naar de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg.

De statushouders
Afgelopen jaar kwamen 350 statushouders naar onze stad. Velen doorlopen hun integratie met behulp van VluchtelingenWerk Nederland. De ondersteuning die geleverd wordt is gemaximeerd op 1,5 jaar. Wij ontvangen signalen dat de ondersteuning voor sommige groepen statushouders te kort is. Met name voor de groep Eritreeërs wordt vanuit het werkveld uitdrukkelijk gemeld dat dit een punt van zorg is. Dit roept de vraag op, wat er gebeurd na anderhalf jaar van ondersteuning? Wij vragen de wethouder om eens goed te kijken naar de voorzieningen na de anderhalf jaar. Piezo werpt zich hier wel voor op, maar is dit vangnet valide? Wij maken ons daar zorgen over. Wij vragen de wethouder een memo hoe het vangnet eruit ziet.

Aanpak van de Schuldenproblematiek
Voorzitter, opnieuw wil ik schuldenproblematiek aan de orde brengen. Wij willen graag de ambitie waarmaken om in de top-3 te komen van best presenterende gemeente op armoedebestrijding. Daarom heeft mijn fractie twee succesvolle initiatieven uit Den Haag onder de loep genomen. Het eerste initiatief betreft het onder voorwaarden overnemen van schulden onder jongeren. En het tweede initiatief betreft een initiatief van zorgverzekeraar CZ die ook onder voorwaarden schulden is gaan overnemen van cliënten. Twee innovatieve pilots die wij ook graag in Zoetermeer zouden willen starten. We dienen twee moties daarvoor in.

Voorzitter, dan de Stadse zaken;

Gebiedsontwikkelingen
Onlangs hebben we besloten over woningbouw op het Kwadrant gebied. Deel D en F, maak dat maar een gedeelte van het hele gebied. Het deel waar het theater staat, waar een stenenopslag is en een paar andere verpauperde panden staan, zou versneld tot herbestemming moeten komen. De afgelopen jaren is het grootste deel van het verlies op de boekwaarde genomen. Het is tijd om dit stukje te herontwikkelen. Wij vragen de wethouder om de kosten nu in z’n geheel te nemen en een nieuw plan te maken voor dit gehele gebied. Wat ons betreft komt hier een uniek stukje woningbouw voor jongeren.

Vorig jaar benoemden wij een aantal rommelplekken. Wethouder, hoe staat het met de stenen aan de Franklinstraat? Het worden er steeds meer! Een andere niet representatieve plek is de Anna Hoeve aan de Voorweg. Het is een aanfluiting als je daar de stad binnen rijdt.

Als tegenhanger van rommelplekken, zijn er ook locaties die in aanmerking komen voor een upgrade. Locaties die geschikt zijn voor meer recreatie, vertier en ontmoeting in de openlucht. Wat ons betreft is het Van Tuyllpark zo’n locatie. Het is voor groot gedeelte een troosteloos stukje geworden. Er is hier veel meer van te maken. Het eiland, wandelen, honden uitlaatplek, plas van poot, speelbos, dagplaatsen voor kamperen. Wethouder, kunnen we plannen ontwikkelen om het gebied te upgraden?

Economie
Voorzitter, de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de Dorpsstraat is weer verlengd. Dat is mooi, maar waarom hebben we maar één BIZ in Zoetermeer? In het verleden is het wel eens gepoogd voor andere industriegebieden, maar kunnen we dit niet met behulp van RVOZ opnieuw breder uitrollen? Met meerdere BIZ convenanten en de bundeling met winkeliersverenigingen kunnen we toewerken naar één ondernemersfonds dat stadsbreed functioneert. Zoals ze dat in Delft voor elkaar hebben.

Financiën
Met de financiële begroting kunnen we instemmen, al vinden we het niet passend dat het zwaartepunt van het tekort op volgend jaar drukt. U laat een begrotingstekort van bijna 4 miljoen in 2018 over aan uw opvolger. We zijn blij met de extra gelden voor het voorkomen van huisuitzettingen, armoedebestrijding en extra geld voor de uitvoering van de schaalsprong.

Wat ons echter wel opviel was, hoe vaak het woord schaalsprong is gebruikt in de voorjaarsnota. Het lijkt een toverwoord; het komt maar liefst 10 keer voor. Maar goed, als we dan daadwerkelijk een schaalsprong gaan maken op al die beleidsterreinen, dan gaat het goed met deze stad.

Ik dank u voor uw aandacht.

« Terug