CU-SGP stemt onder voorwaarden in met verder onderzoek realiseren HOM

Holland Outlet Mallzaterdag 28 januari 2017 17:20

De ChristenUnie-SGP fractie heeft maandagavond 23 januari 2017 ingestemd met verder onderzoek naar de realisatie van de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer. Met 28 stemmen vóór en 11 stemmen tegen heeft een ruime raadsmeerderheid groen licht gegeven voor de volgende stap.

Tot op heden heeft de gemeente Zoetermeer 500.000 euro uitgegeven aan diverse haalbaarheidsonderzoeken voor de realisatie van de HOM op de plek van het huidige Woonhart. Met het raadsbesluit van maandag 23 januari is ingestemd met extra budgetten van 700.000 euro voor het komen tot een samenwerkingsovereenkomst en 1.500.000 euro voor het voorontwerp.

Voorwaarden
Vanuit de gemeenteraad zijn wel verschillende voorwaarden en aanscherpingen meegegeven. Zo waren er 16 amendementen en 7 moties nodig om het besluit door de gemeenteraad te krijgen. Denk hierbij aan voorwaarden met betrekking tot de verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit en het parkeren. De ChristenUnie-SGP fractie heeft als voorwaarde gesteld om twee klankbordgroepen te formeren, wat hieronder nader wordt toegelicht.

Overwegingen
De ChristenUnie-SGP fractie heeft samen met vertegenwoordigers van de Zoetermeerse ChristenUnie en SGP besturen in Zoetermeer het in te nemen standpunt in dit vraagstuk besproken. Ook is hierbij de achterban betrokken en is met diverse stakeholders gesproken. Daarnaast zijn vele e-mails van inwoners en actiegroepen zoals ‘Doe niet zo Mall’ beantwoord.

Vraag bij de standpuntbepaling was of de HOM gezien moet worden als kans of bedreiging. Met het oog op de zondagsrust is dit geen goede ontwikkeling. De fractie heeft hier ook op gewezen in de commissievergadering van 12 december 2016 over de HOM. Maar de discussie over de zondag openstelling van winkels is in Zoetermeer helaas een gepasseerd station, aangezien er anno 2017 al sprake is van 52 koopzondagen in onze gemeente. En het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft aangegeven bereid te zijn de herhuisvesting van de Vredekerk van de Gereformeerde Gemeente naast het huidige Woonhart te faciliteren.

Uit de onderzoeksrapporten die in opdracht van de gemeente Zoetermeer zijn opgesteld kwam naar voren dat de komst van de HOM gezien moet worden als kans. Winkeliers in het Stadshart en de Dorpsstraat zijn echter bang dat de HOM een negatieve impact op hen gaat hebben. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP fractie voorgesteld om een klankbordgroep te vormen met de winkeliers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren, waarin deze zorgen besproken kunnen worden. Met het oog op de zorgen van omwonenden over het verkeer, geluid en fijnstof heeft de fractie voorgesteld om een aparte klankbordgroep verkeer samen te stellen. Deze twee klankbordgroepen zijn toegezegd door de wethouders Mariette van Leeuwen en Marc Rosier. Hiermee kon de fractie instemmen met het raadsvoorstel.

Vervolgstappen
Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, moeten er nog verschillende stappen worden gezet in de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall, inclusief besluitvorming door de raad. De volgende stap moet leiden tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Het streven is dat deze voor de zomer van 2017 is beklonken. Deze wordt dan opnieuw besproken in de gemeenteraad. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld, dan kan de realisatie van de HOM alsnog worden afgeblazen. Als na de samenwerkingsovereenkomst ook de realisatieovereenkomst wordt getekend, dan is het de bedoeling dat Fase 1 van de Holland Outlet Mall er in het jaar 2020 staat.

Via deze link is het mogelijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de Holland Outlet Mall.

« Terug