Goede resultaten CU-SGP Zoetermeer tijdens Voorjaarsdebat 2016

Raadzaal Zoetermeerzaterdag 09 juli 2016 23:00

Op 20 en 27 juni 2016 werd in de raad in twee termijnen de voorjaarsnota besproken. Tijdens dit voorjaarsdebat zijn drie moties van de ChristenUnie-SGP aangenomen. Daarnaast heeft de fractie enkele belangrijke toezeggingen gekregen. De fractie is blij met het behaalde resultaat.

De voorjaarsnota wordt ook wel de perspectiefnota genoemd. Het omvat de uitgangspunten voor de begroting 2017-2021. De negen raadsfracties deden tijdens het voorjaarsdebat voorstellen die het college bij het opstellen van de begroting zal betrekken. Veel van die voorstellen heeft de gemeenteraad overgenomen. Een belangrijk aandachtspunt voor de raad was de financiële koers van de gemeente voor de komende jaren. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in evenwicht. Het gaat om ongeveer 400 miljoen per jaar. Wel staan de inkomsten onder druk omdat bij het Rijk wordt bezuinigd.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het voorjaarsdebat ingezet op vijf voorstellen in de vorm van een motie. Drie moties zijn aangenomen. Eén moties heeft de fractie ingetrokken nadat de betreffende wethouder de gewenste toezeggingen deed. En één motie heeft onvoldoende steun in de gemeenteraad gekregen. Het ging hierbij om de volgende onderwerpen, die hieronder verder worden toegelicht:

Aangenomen moties ChristenUnie-SGP:
-  Project EMMA, Eerder Melden, Minder Achterstanden
-  Ontsluiting data gemeentelijke schuldhulpverlening
-  Bevorderen recreatie in openbaar gebied

Ingetrokken motie na gewenste toezegging wethouder:
-  Verwarde mensen

Verworpen motie na onvoldoende steun in de gemeenteraad:
-  Natuur belevenispad in Zoetermeer

Motie Project EMMA, Eerder Melden, Minder Achterstanden
De maarschappelijke organisaties SchuldHulpMaatje, Humanitas, Kwadraad, Palet Welzijn en Stichting MIM zijn in Zoetermeer het meldpunt EMMA gestart. EMMA staat voor Eerder Melden, Minder Achterstanden. Voor dit meldpunt wordt samengewerkt met woningcorporaties in Zoetermeer. Doel van het meldpunt is om huisuitzettingen van mensen met schulden te voorkomen. Heeft iemand twee maanden geen huur betaald, dan doet de woningcorporatie een melding bij meldpunt EMMA. Een maatschappelijk werker doet vervolgens een intake met de betreffende huurder, analyseert de problemen en verwijst de huurder door naar één van de hierboven genoemde organisaties. Op deze manier wordt gezamenlijk geprobeerd om huisuitzetting of andere problemen te voorkomen. In de motie heeft de ChristenUnie-SGP het gemeentebestuur gevraagd om 95.000 euro beschikbaar te stellen voor de opstart van dit meldpunt en dit initiatief waar mogelijk te steunen. De motie is mede ingediend door het CDA, de PvdA, GroenLinks en de VVD en unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee is 95.000 euro beschikbaar gekomen voor het meldpunt EMMA en dat de gemeente Zoetermeer dit project waar mogelijk steunen. De lancering van meldpunt EMMA staat gepland voor september 2016.

Motie Ontsluiting data gemeentelijke schuldhulpverlening
Recent is de Verwijsindex Schuldhulpverlening opgestart om digitale gegevensuitwisseling te bewerkstelligen tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder kan, als deze ervan op de hoogte wordt gebracht dat een Zoetermeerder met schulden zich in een schulphulpverleningstraject bevindt, adviseren om invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten. Op deze manier worden extra incassokosten voor de Zoetermeerder met schulden voorkomen. Doel van deze Verwijsindex Schuldhulpverlening is om door middel van digitale gegevensuitwisseling het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. Beslagleggingen bij mensen die in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen op deze manier worden vermeden of tijdelijk worden opgeschort. Inmiddels maken meer dan vijftien gemeenten gebruik van deze Verwijsindex Schuldhulpverlening, zoals de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De fractie heeft met steun van het CDA en de PvdA het gemeentebestuur via een motie gevraagd om ook de gemeente Zoetermeer aan te sluiten op deze Verwijsindex Schuldhulpverlening. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee gaat het gemeentebestuur digitale gegevensuitwisseling bewerkstelligen tussen de gemeente en gerechtsdeurwaarders.

Motie Bevorderen recreatie in openbaar gebied
Het is de ambitie van de gemeente Zoetermeer om meer bruis te organiseren en vrijetijdsbesteding te bevorderen. In de voorjaarsnota wordt bruis met name gezocht in het organiseren van evenementen. In Zoetermeer zijn er diverse openbare gelegenheden, zoals parken, braakliggende terreinen en grasvelden waar openlijk gerecreeerd zou kunnen worden. De regelgeving en verordeningen zijn echter onduidelijk over wat wel en wat niet kan. Het Vondelpark in Amsterdam, Kralingse Bos in Rotterdam, en de Rottemeren in Lansingerland zijn mooie voorbeelden van ontmoetingsplaatsen waar veel bruis en gezelligheid is door de mogelijkheid om zonder regels te recreëren in het openbaar gebied. Omdat er tegen relatief weinig kosten locaties geschikt gemaakt kunnen worden voor recreatie in het openbaar gebied, heeft de ChristenUnie-SGP hier een motie over ingediend. De fractie heeft het gemeentebestuur verzocht om plekken aan te wijzen waar zonder regelgeving c.q. vergunning openlijk kan worden gerecreeerd. Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad. Het gemeentebestuur zal de gemeenteraad uiterlijk voor eind 2016 informeren over de aangewezen locaties en de versimpeling van de huidige regelgeving.

Ingetrokken motie na gewenste toezegging wethouder:

Motie Verwarde mensen
Er is in Zoetermeer sprake van een toename van het aantal incidenten met verwarde personen. De landelijke politie meldt dat 20% van de totale inzet te maken heeft met verwarde personen. In de onlangs verschenen tussenrapportage van het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen staat dat het de bedoeling is dat gemeenten in de zomer van 2016 een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning kunnen leveren. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP het gemeentebestuur gevraagd om voor 1 oktober 2016 een plan van aanpak verwarde personen aan de gemeenteraad voor de leggen. De fractie heeft deze motie echter niet ingediend en ingetrokken na de gewenste toezegging van de wethouder. De wethouder heeft namelijk toegezegd dat het onderwerp een keer wordt besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. Daardoor was een stemming in de gemeenteraad over de motie niet meer nodig. In de commissievergadering zal de CU-SGP alsnog aansturen op het opstellen van een plan van aanpak verwarde personen.

Verworpen motie na onvoldoende steun in de gemeenteraad:

Motie Natuur belevenispad in Zoetermeer
In diverse provincies worden steeds meer natuurbelevenispaden gerealiseerd als recreatieve voorziening in het openbaar gebied. Een natuurbelevenispad is een spannend, uitdagend parcours waar je over of door een slootje moet, waar je over boomstammen een weg moet banen en waar je in de natuur lekker bezig kan zijn. Een attractief natuurbelevenispad nodigt uit om met kinderen te doorlopen. Op deze manier beleven kinderen op een uitdagende manier de schoonheid van de natuur. Samen met GroenLinks heeft de ChristenUnie-SGP fractie het gemeentebestuur opgeroepen om voor eind 2016 een voorstel voor de aanleg van een natuurbelevenispad uit te werken, met als locatie bij voorkeur het Westerpark. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders ook gevraagd om hiervoor eenmalig een bedrag van 30.000 euro te reserveren. Helaas bleken er te weinig andere partijen bereid om de motie te steunen, waardoor het voorstel onvoldoende steun heeft gekregen in de gemeenteraad. Hiermee is de motie verworpen.

Verder moet opgemerkt worden dat de CU-SGP fractie de volgende aangenomen moties mede heeft ingediend:
-  Structurele inzet bij schuldhulpverlening
-  De gemeente zorgt voor meer werkervaring
-  Langjarige zekerheid voor Wijktuin Broekweg
-  Versterken doorlopende leerlijn MBO-HBO
-  Impuls Nachtvervoer
-  Uitbreiden onderwijsactiviteiten in Zoetermeer
-  Behouden wijkrestaurants / dienstencentra
-  Kansen voor statushouders: integrale aanpak

De fractie is zeer tevreden over de behaalde resultaten tijdens het voorjaarsdebat 2016. Met dankbaarheid kan worden teruggekeken op dit debat.

« Terug